Sql de tüm tabloları silme

Sql de tüm tabloları silmek isteyenler, aşağıdaki kod tam olarak sizin için. Aşağıdaki sql kodunu çalıştırdığınızda o veritabanına ait tüm tabloları silecektir.

Not: Hangi veritabanının seçili olduğuna dikkat edin. Yanlış veritabanındaki tabloları uçurmayın sonra :)

DECLARE @Sql NVARCHAR(500) DECLARE @Cursor CURSOR

SET @Cursor = CURSOR FAST_FORWARD FOR
SELECT DISTINCT sql = 'ALTER TABLE [' + tc2.TABLE_NAME + '] DROP [' + rc1.CONSTRAINT_NAME + ']'
FROM INFORMATION_SCHEMA.REFERENTIAL_CONSTRAINTS rc1
LEFT JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS tc2 ON tc2.CONSTRAINT_NAME =rc1.CONSTRAINT_NAME

OPEN @Cursor FETCH NEXT FROM @Cursor INTO @Sql

WHILE (@@FETCH_STATUS = 0)
BEGIN
Exec SP_EXECUTESQL @Sql
FETCH NEXT FROM @Cursor INTO @Sql
END

CLOSE @Cursor DEALLOCATE @Cursor
GO

EXEC sp_MSForEachTable 'DROP TABLE ?'
GO